ഈ 3 വസ്തുക്കൾ കാണാൻ പാടില്ല അയൽക്കാർ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, കാണും തോറും വലിയ ദോഷം ആണ്

വാസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സത്യമാണ് ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് ഒരു വീടിന്റെ വാസ്തു ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എത്രത്തോളം തന്നെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇനി എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനമുറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ഇടുന്ന വലയുന്നവർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുതിർന്ന ആളുകളെല്ലാം പറയുന്നത് ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്.

   

വാസ്തു നോക്കി വേണം നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്ലാൻ എല്ലാം തയ്യാറാക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുരയിടം വാങ്ങന്ന സമയത്ത് വാസ്തു നോക്കിക്കൊണ്ട് അത് വാസയോഗ്യമാണോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ട് വേണം ആ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും.

ഈ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന വീട് അത് ഇനി എത്ര വലിയ മണിമാളിക ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് വാസയോഗ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തുപരമായിട്ട് ദോഷം എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വാസ്തുവിന്റെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഇനി എത്രത്തോളം തന്നെ കോടീശ്വരൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വലയുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീട് കെട്ടി ഇതെല്ലാം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം എല്ലാം വാസ്തു ശരിയാണ് എന്ന്.

കരുതി നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് പോകാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വച്ച് പുലർത്തേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ള ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് വാസ്തുപരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ അയൽക്കാരി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വഴി പോകുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.