പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെപലിശ നിരക്കുകൾ ജനുവരി മുതൽ….

മലയാളികളുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിക്ഷേപ മാർഗമാണ് ഫിക്സിഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ പലിശ നിരക്ക് തന്നെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 2024 ജനുവരി മാസത്തിൽ ചില ഫിക്സഡ് പോസിറ്റുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

   

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുകയും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇതിനെ ക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/eMIP9RBP2JY