ദുഃഖങ്ങൾ തീരാനും മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കാനും നാളെ രാത്രിയിൽ ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

നാളെ അമ്മാവാസി ദിവസമാണ് മീനമാസത്തിലെ അമ്മാവാസി അല്ലെങ്കിൽ തബാബ് മീനമാസത്തിലെ അമ്മാവാശി അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജികളും അതുപോലെതന്നെ നമ്മളിൽ ഉള്ള ഒരു ഊർജ്ജവും പിതൃലോകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൂർവികരുടെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹവും പുല ദേവതകളുടെ അനുഗ്രഹവും.

   

എല്ലാം തന്നെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സംഗമിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അറിയില്ല മീനുമാസത്തിലെ അമ്മ വാശി ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലും അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്ന ഓരോ നന്മയായാലും തിന്മയായാലും ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള എനർജികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എനർജിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഊർജ്ജുകളുടെ എല്ലാം തന്നെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് കൊണ്ട് തന്നെ നാളത്തെ ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ.

നന്മ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം ഏർപ്പെടാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ക്ഷേത്രദർശനം എല്ലാമായിട്ട് വളരെ ഉത്തമമായ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നാളത്തെ ദിവസം നമ്മൾ തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമുക്ക് ഏർപ്പെടാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അലിഞ്ഞു.

ഇല്ലാതാകാൻ ആയി അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് പൂജകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളെല്ലാം മാറാൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാനായി കഴിയുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഊളമ്പാൻ ആളുകളും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.