ആശ്വാസമാകും അക്കൗണ്ടിൽ എത്തും ക്ഷേമപെൻഷൻ 1600 രൂപ പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം

എല്ലാവരും ഒരു വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും കാണുക പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകളും ആണ് ക്ഷേമപെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ പരമാവധി തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക അനുലാദ്യമായി കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ.

   

കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ടുമാസത്തെ തുക വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു മുമ്പ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സൂചനകൾ മായി ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയിച്ചതും ആണ് കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള.

പ്രതിഷേധങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും നേടേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ രണ്ടുമാസത്തെ തുക എങ്കിലും വിതരണം ചെയ്താൽ ആണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം ആകും എന്നുള്ളതാണ് ആ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ അറിയിപ്പുകൾ.

ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിൽനിന്നെല്ലാം മാറ്റം വന്നിരുന്നു ശ്രീ നിയന്ത്രണവും അതുപോലെതന്നെ വളരെ വലിയ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാരണം ഒരു മാസത്തെ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.