ഇവരെല്ലാം വിരൽ പതിക്കണം.രേഖകൾ നൽകണം, കുടിശ്ശിക ക്ഷേമപെൻഷൻ 5 മാസ ₹8000

സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനുകൂലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ മുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചുമാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജനുവരി കൂടി ചേർത്താണ് ഈ അഞ്ചുമാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലായിലെയും ഓഗസ്റ്റിലെയും ആണ് സർക്കാർ അവസാനമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും 1600 രൂപ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലെ തുക ഉൾപ്പെടെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ട് മൊത്തമായിട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്നായിരുന്നു രൂപയോളം കുടിശ്ശി ആയിട്ടുണ്ട്.

   

എന്നാൽ ഈ ആനുകൂലം കുടിശ്ശിക ആകുമ്പോൾ സർക്കാർ തുടർന്നും പെൻഷൻ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ നൽകാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ആളുകളുടെ വിരലുകൾ എല്ലാം പതിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബയോമെട്രിക്കൽ ഉള്ളവർ നടത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സംസ്ഥാനത്തുള്ള പലർക്കും സെപ്റ്റംബറിൽ മുടങ്ങിയ പെൻഷൻ ഇവിടെ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/_wV1sgHdMdc