വീട്ടിൽ കഷ്ടകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പൂവിടുന്ന അഞ്ചു ചെടികൾ വളർത്തല്ലെ വലിയ ദോഷം ഉണ്ടാക്കും

വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ശുഭകരമായിട്ടുള്ള സമയം തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഇല്ല അഥവാ ചേരണമെന്ന് ഇല്ല പലപ്പോഴും അശുഭകരമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളും അഥവാ കഷ്ടകാലം ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നത് തന്നെയാകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ പ്രകൃതിയായി തന്നെ ഈശ്വരനായി തന്നെ നമുക്ക് നൽകുന്നതും ആകുന്നു അത്തരത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റിലും കാണപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണ്.

   

എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടദേവതയെ മനസ്സ് ഉരുകി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു അടുത്തുള്ള ഗ്രാമ ദേവത ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ദർശനം നടത്തുക തന്നെ വേണം ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സമയം ഈശ്വരനിൽ നിന്നും അകലുവാനായി പാടുള്ളതല്ല ഈ കാര്യം വളരെ പ്രത്യേകമായി ഏവരും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ സസ്യമായിട്ട്.

പറയാനായി സാധിക്കുന്നതും മൈലാഞ്ചി ആണ് മൈലാഞ്ചി ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സസ്യം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയുന്ന സസ്യം എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും മൈലാഞ്ചിക്ക് ഉള്ളത് തന്നെയാകുന്നു കയ്യിലും കാലുകളിലും കന്യകകളും അതേപോലെതന്നെ സുമംഗലുകളും അണിയുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം കൂടാതെ സ്ഥിരതരത്തിലുള്ള ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ.

പ്രത്യേകിച്ച് വന്നു ചേരുന്നത് ആകുന്നു മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള സൗഖ്യങ്ങൾ മൈലാഞ്ചി അണിയുന്നതിലൂടെ തന്നെ സ്ത്രീകളിൽ വന്നുചേരും പുരാണം അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദുർഗാദേവിയുടെ കോപം ശമിപ്പിക്കുവാനായി മറ്റു ദേവിമാർ ദേവിയുടെ കൈകാലുകളിൽ തന്നെ മൈലാഞ്ചി അണിയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം അതിനുശേഷം ദേവിയുടെ കോപംഇല്ലാതാക്കി എന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.