2024 ന്യൂ രെജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എപ്പോൾ.ഇവർക്കിനി 10 ലക്ഷം

നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വിവിധ ഉപകാരങ്ങൾക്കും വാറണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പണമുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് പല ആളുകളും എടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റുമാന വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാൽ 2024 ആകുമ്പോഴേക്കും നിലവിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടും മനുഷ്യനെ തകർക്കുന്ന.

   

ഒരു മാർഗമായി അവരുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ മാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാർ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മുഴുവനായിട്ടും സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

ചികിത്സ പദ്ധതിയായിട്ട് ആരോഗ്യ യോജന എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സൗജന്യമായി ചികിത്സാഹ അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ അത് സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ചിട്ടാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആശുപത്രികളിൽ വിവിധ ശസ്ത്രക്രിയകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ചികിത്സ അതുപോലെതന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും ഇതിനെ ക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/tQ7WF-cljUk