45 ലക്ഷം പേരുടെ കുടിശ്ശിക വിതരണം,ക്ഷേമപെൻഷൻ 5 മാസത്തെ 8000 രൂപ!!

കേരളത്തിൽ സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ എല്ലാം തന്നെ വാങ്ങുന്ന ബോർഡ് വഴി വാങ്ങുന്ന അനുകൂലങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഈ അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അഞ്ചു മാസത്തെ പെൻഷൻ ആണ് ജനുവരി കുട്ടി നമുക്ക് കുടിശ്ശിയാകുന്നത് 1600 രൂപ സർക്കാർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് 8000 രൂപ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകാനുള്ള സാധ്യത ചെന്ന് എത്തിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഈ പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേവതി ഭാഗത്തുനിന്ന് ആളുകൾ.

   

ഉൾപ്പെടെ മറുപടി കൂട്ടുമ്പോൾ സർക്കാർ നൽകുന്ന അറിയിപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമായി എന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് 45 ലക്ഷം വരുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസം മുതലുള്ള പെൻഷൻ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളത് പൂർത്തിയാക്കിയവർ.

വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നോ മാര്യേജ് സെര്ഫിക്കറ്റ് എല്ലാം തന്നെ മുൻപ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആകെ എണ്ണമാണ് ഈ 45 ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേമ ബോർഡിലെ 6 ലക്ഷത്തോളം ഉപഭോക്താക്കളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിൽ തന്നെ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ഒരു വർഷമായിട്ടും ആനുകൂലം മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/oybHhXegSKE