പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠാ ദിവസം വരെ കാത്ത് നിൽക്കല്ലെ, ഇന്ന് തന്നെ ശീട്ടാക്കു

ദുഃഖങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മാറിമാറി വരുന്നതാകുന്നു ഒരുനാൾ നമുക്ക് സ്വന്തം എന്ന് കരുതിയ പലതും നമ്മളിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയതിനാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നടത്തിയെടുക്കാനായി കഴിയുകയുള്ളൂ ചില നഷ്ടപ്പെടലുകളിൽ വിഷമിക്കാതെ പുതിയ അവസരങ്ങളിൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം കൊണ്ട് വിശ്വാസം കൊണ്ടും മുന്നോട്ടുപോകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവിശ്യം തന്നെയാകുന്നു അവതാരങ്ങളിൽ ശ്രീരാമസ്വാമി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

   

സത്യത്തെയും നീതിയുടെയും സ്വരൂപമാണ് ഭഗവാൻ എത്ര വലിയ കഠിനതകൾ എല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചപ്പോഴും ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പൂർവ്വ അവതാരം ഉപതെരിച്ച ദിവസം ആകുന്നു അത്തരത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസം നാളെയാണ് രാമക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുന്നതും നാളെ ചില തരത്തിലുള്ള വഴിപാടുകൾ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ.

വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നാളെ അത് വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പൂർവ്വ അവതാര ദിവസം എത്ര വലിയ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളിലും എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കരുതുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എത്ര വലിയ കരുത്ത്‌ ഏറുവാൻ പറ്റാത്ത ദുരിതത്തിൽ നിന്നും അമ്മയെ കൈപിടിച്ച് ഉയരത്തുന്നത് തന്നെയാകുന്നു.

മൂന്ന് ശുഭകരമായിട്ടുള്ള യോഗങ്ങൾ വരുന്ന ശേഷമുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഇവിടെ അയോദയയിലെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസം കൂടിയാണ് നാളെ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചില തരത്തിലുള്ള വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുന്നത് ആ വീടിനും ആ വീട്ടുകാർക്കും സർവ്വ ഐശ്വര്യം ആണ് എന്നത് കാര്യവും അറിയേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നാളെ ചെയ്യണം എന്തെല്ലാം വഴിപാടുകൾ ചെയ്യണം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏവരും കമന്റ് ബോക്സിൽ ശ്രീരാമജയം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി മറക്കാതിരിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.