ഈ 2 കാര്യം ചെയ്യണേ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മമാർ ,മക്കളുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും

ലോകത്ത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള അമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റുവും സൗഭാഗ്യം നിലനിന്നിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നാളത്തെ ദിവസത്തെ ശുക്കുളം പക്ഷത്തെ ഏകാദശി ഇത് പുത്രതാ ഏകാദശി ദിവസമാണ് ഏകദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മമ്മാര് എത്തിക്കേണ്ട ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം യാഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്.

   

തുല്യമാണ് നാളത്തെ ദിവസം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മമാരെ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന അമ്മമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിസമേഭത്തിനായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ അമ്മമാരെയും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല പാപമോചനത്തിനും വേണ്ടി അനുഗ്രഹം വർഷങ്ങൾ എല്ലാം നൽകുന്ന ആ ദിവസമാണ് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയാനായി പോകുന്നത് പുത്രതാ ഏകാദശിക്ക് അമ്മമാരെ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കൈ പ്രാർഥിക്കേണ്ടത് വിളക്ക് കൊളുത്തി എന്തെല്ലാം ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്.

തന്നെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നാളെ പുത്രനായ ഏകാദശി പ്രമാണിച്ച് കൊണ്ട് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക പൂജ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നാളത്തെ എന്റെ പുത്രനായ ഏകാദശി പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടവർ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പേരും നാളും അമ്മയുടെ പേരും നാളും ആ കമന്റ്‌ ബോക്സിൽ പറയുക കുറിച്ച് എടുത്തു കൊണ്ട്.

ഇന്നത്തെ പൂജകളിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേകം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊള്ളും ഞാൻ കമന്റുകൾ കുറിച്ച്ച്ചെടുക്കുന്ന മുറക്ക് തന്നെ ഞാൻ മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അടു പക്ഷേ ഏകാദശി അത് പുത്ര ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് സോഷ്യൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അത് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് മുദ്രകാളി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.