പരമശിവൻ മരണത്തിന് മുൻപ് കാണിച്ച് തരുന്ന 12 ലക്ഷ്ണങ്ങൾ,ഇവ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി എടുക്കരുത്

ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ട് പുറങ്ങളാണ് ജനനവും മരണവും എന്ന് പറയുന്നത് ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കലും മരിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 84 ലക്ഷം ആൽമ്മാകളില്‍ നിന്നും ഒരു ആത്മാവിന് മാത്രമാണ് മനുഷ്യശരീരം ലഭിക്കുന്നത് ഈ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് മനുഷ്യജന്മം ഈ ഒരു ജനനം ചക്രക്കത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ജന്മത്തിൽ ഏതെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകൾ എല്ലാം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ഇനി ഒരു മനുഷ്യൻ ജന്മം.

   

ലഭിക്കുമെന്ന് ആർക്കും തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുവാനായി സാധിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈയൊരു മനുഷ്യജന്മം എങ്കിലും സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മോശം ലഭിക്കുവാനായി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഭയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ അടുത്തൊന്നും മരിക്കരുത് എന്നും ആഗ്രഹം ഉള്ളതാകുന്നു.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിവപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ പാർവതി ദേവി മഹാദേവനോട് ഒരു തവണ മരിക്കാനായി പോകുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ പരമശിവൻ പാർവതി ദേവിയോട് മരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നും മരണങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നൽകപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതും.

ഭഗവാൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നു പരമശിവൻ ശിവപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മരണത്തിനു മുമ്പായി തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന 12 ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നാഭി ചക്രം മരണത്തിന് ആറുമാസം മുമ്പ് മുതൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാ ഭീഷത്രം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അതുതന്നെ പലതരത്തിൽ ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു കൂടാതെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുകയും ഊർജ്ജം കുറയുന്നതുപോലെ തന്നെ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.