മാറ്റം ഒരാഴ്ചയിൽ തിരിച്ചറിയാം, ഇത് മതി ഷുഗർ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ

നമ്മുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹം സൗന്ദര്യം ഒന്നു വർധിപ്പിക്കണം ആരോഗ്യം എന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ തടി ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം എന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ കാണില്ല ഇതിനെല്ലാം സഹായകരമായിട്ട് ഒരുപക്ഷേ വസ്തുവാണ് ഉലുവ ഉലുവയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എത്രത്തോളം നമുക്കിത് കഴിക്കാം എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരേസമയം തന്നെ ഭക്ഷ്യവസ്തു ആയിട്ടും മെഡിസിൻ ആയിട്ടും എല്ലാം.

   

ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഉലുവ ഉലുവ ചെടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉലുവ ശേഖരിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ഉലുവയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഭക്ഷ്യവസ്തു ആയിട്ടും മെഡിസിൻ ആയിട്ടും എല്ലാം തന്നെ പറയുന്നതിന് ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉലുവ നമുക്ക് ഭക്ഷ്യയോഗ്യം മാറ്റി മാറ്റുന്നതെന്ന് എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന് ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക്.

നോക്കാവുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഒലിവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് അതായത് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വയറിനു വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആണ് നമ്മൾ ഉലുവ കൂടുതലായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയറിന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് വയറ്റിൽ വരുന്ന പുണ്ണ് ഗ്യാസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുപോലെതന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അസുഖങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഉലുവ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉലുവ വറുത്തു പൊടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിലോ കറികളിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള നെഞ്ചരിച്ചിൽ ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനക്കേട് ഉള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെല്ലാം തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/SfLcJYGzn9o