ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്‌ട്രോൾ എന്നീ പല രോഗങ്ങളും തടയാം ||അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ മാറ്റം..

ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവരായി ആരുമില്ല നമ്മൾ എല്ലാം ആളുകളും എന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഷണത്തെ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയില്ല നമ്മൾ ഏതു ഉടുപ്പ് ഇടണം ഏതു കാർ വാങ്ങണം ഏത് വീട്ടിൽ നമ്മൾ താമസിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ധാരണയുമില്ല തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഭക്ഷണം വഴി ഇത്രയും അധികം രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്.

   

നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ ലോകങ്ങൾ അത്രയും അധികം തന്നെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പ്രമേഹവും പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ സാധാരണ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് മനുഷ്യന് ഒരു മൃഗമാണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പല ആളുകളും പറയും മനുഷ്യൻ മൃഗമല്ല അപ്പോൾ ജീവശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക്.

അറിയാം ലോകത്തിലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജീവിചാലം ഉള്ളൂ ഒന്നാമതായി സസ്യങ്ങളും രണ്ടാമതായി മൃഗങ്ങളും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും സസ്യമല്ല പ്ലാൻ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആനിമലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മൃഗമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ തിരിച്ചറിയണം എല്ലാം മൃഗങ്ങളും ജനിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതിയിലാണ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഉദാഹരണത്തിന് പരസ്യം ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആനകൾ പാട്ടിലാണ് ആനക ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം നമ്മൾ മൂന്നാലു ദിവസം വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ.

അതിൽ പുഴു വരുന്നത് കാണാം പൂപ്പൽ വരുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് കാട്ടിലാണ് ആഫ്രിക്കകയ്യിൽ കൊടും കാടുകളിലാണ് ആദ്യമേ തന്നെ മനുഷ്യരൂപം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവൻ എന്ത് കഴിച്ചിരിക്കും അവൻ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമുക്കറിയാം വെള്ളവും അതുപോലെതന്നെ വായുവും പോലെ ഇവൻ നിലനിർത്താൻ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ഭക്ഷണം എന്നുള്ളത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ഈ ഭക്ഷണം എവിടെ നിന്നാവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/09HHmp2crLA