ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം വീട്ടിൽ ഉടനെ നടക്കും, വേട്ടാളൻ കൂട് കൂട്ടിയാൽ

ഊർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് വാസ്തു ശാസ്ത്രം വാസ്തുമനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു ഉത്തമമായുള്ള വീട്ടിൽ പോസ്റ്റ്റ്റീവ് അയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം ഈശ്വരാനുഗ്രഹം നിലനിൽക്കണം ഇതിനു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള വായു ഭൂമി ആകാശം എന്നിവ ബാലൻസ് അഥവാ സന്തുലിതമായിരിക്കണം ഈ ബാലൻസ് ആയിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ വീട്ടിൽ കലഹ ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം വിട്ടു ഒഴിഞ്ഞ് ഉയർച്ചയും.

   

സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം വന്ന് ചേരുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ തന്നെ ഇപ്രകാരം എല്ലാവരുടെയും വീട് ആകണമെന്ന് ഇല്ല എന്താണ് വാസ്തവം ആ വാസ്തു കാര്യമായി തന്നെ നോക്കിയ ശേഷം വീട് വച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അതിനു ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ വാസ്തു ദോഷത്തിന് കാരണമായിത്തീരും എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അഥവാ ഭാഗ്യം എല്ലാം വരുന്നതിനു മുമ്പായി പ്രകൃതി ചില തരത്തിലുള്ള.

ജീവികൾ കൊണ്ട് ചില തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ എല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് പൊതുവേ ഏത് ജീവിയും വീടുകളിൽ കൂടുകൂട്ടുന്നത് ദോഷകരമായി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ജീവി വീടുകളിൽ കൂടുകൂട്ടുന്നത് സൗഭാഗ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു കൂടാതെ തന്നെ ശകുനശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് തരത്തിലുള്ള സൂചനകളും നൽകുന്നത് തന്നെയാകുന്നു ഇവ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക്.

വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വേട്ടാളൻ എന്നുള്ള ജീവിയെ ഏവർക്കും വളരെയധികം സമ്പാദിച്ചതും തന്നെയാകുന്നു ചെറുപ്രാണികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുജീവികളെയും കഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഇത് വിഷം അഥവാ ഇവയുടെ കുത്ത് ആണ് എങ്കിൽ വിഷം ചെറുതായി തന്നെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.