ഉപ്പൻ വീട്ടിൽ മരണം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നൽക്കുന്ന

ജനനം മരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെ ആകുന്നു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇത് വാസ്തവം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ആയുസ്സ് എത്തിയിട്ടുള്ള മരണം ലഭിക്കുന്നതും ഒരു ഭാഗ്യം വേണ്ടിവരുന്നത് തന്നെയാകുന്നു ജനനം ഒരു ശുഭകാരമായി തന്നെ വിതുമ്പോൾ മരണം ദുഃഖത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് മരണം ഒരു അവസാനം അല്ല അതും മറ്റൊരു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാകുന്നു നമ്മൾ ഈ ജീവിതം നല്ലതുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ഇരിക്കുക.

   

നല്ലകാലം കഷ്ടകാലം എല്ലാം വരുമ്പോൾ പ്രകൃതി നമുക്ക് ചില സൂചനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നൽകുന്നതാകുന്നു തന്നെ മരണം അതായത് കുടുംബത്തിൽ മരണം നടക്കുവാനായി പോകുമ്പോൾ ചില തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതും ആണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഴമക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി സാധിക്കുന്നതും ആകുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം.

കൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ശുഭകരവും ആശുഭകരമായിട്ടുള്ള സൂചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി സാധിക്കും പിതൃർകളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയാണ് കാക്ക അവരുടെ ലോകത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ലോകത്തേക്ക് വരുന്ന ദൂതരായി തന്നെ കാക്കയും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നതുമാണ് ഒരു മരണമല്ല എങ്കിൽ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ അതുകൊണ്ടു തന്നെ കാക്ക വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ചില തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ എല്ലാം നൽകുന്നു എന്നുള്ള വാസ്തവമായിട്ടുള്ള കാര്യമാകുന്നു കാക്ക.

പറമ്പിൽ വച്ചുകൊണ്ട് കുളിക്കുന്നത് ആയിട്ട് കാണുകയാണ് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷണമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ആഹാരം കഴിക്കാതെ തന്നെ നീങ്ങി ഇരുന്ന് കരയുന്നതും ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അഥവാ അടുപ്പിച്ച് സംഭവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൂചനയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് രാത്രി കാക്ക വന്ന് നിർത്താതെ തന്നെ കരയുകയാണ് എങ്കിൽ അതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശുഭകരമായ ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാകുന്നു ഒരുകൂട്ടം കാക്കകൾ വന്ന് വട്ടമിട്ട് കരയുകയാണ് എങ്കിൽ അതും അശുഭകരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണമാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.