മൂലക്കുരു പാടെ മാറും വേദനയില്ലാതെ, ഈ ഒരു ചെടി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ

മലത്തിൽ കൂടി രക്തം പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് മലഭാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അസുഖങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹേമാരോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് അഥവാ മൂലക്കുരു എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം തന്നെയാണ് എന്ന രോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലതുരത്തിന് ചുറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു തൊട്ടുമുകളിലും ആയിട്ടുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിച്ചു വരുക.

   

എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് രണ്ടായിട്ടുള്ള അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷർ അഥവാ മലദ്വാരത്തിൽ ഒരു വിള്ളൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വേദന അതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഫൈസ്റ്റുല ആണ് അത് മലാശയവുമായി പോലത്തെ സ്കിൻ പുറത്തുള്ള തൊലിയുമായി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ കൂടി പഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നീര് പുറത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്.

നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അസുഖങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈയിസ് തന്നെയാണ് മലത്തിൽ രക്തം കാണുക എന്നുള്ളതിന് പുറമേ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിട്ടും പൈൽസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വല്ലതുവടത്തിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുക തടിപ്പ് ഒരു മുഴ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക മലബന്ധം ഉണ്ടാവുക മലം പോകുമ്പോൾ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ടും പൈൽസ് കാണാവുന്നതാണ്.

വിൽസിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാലായിട്ടാണ് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രേഡ് ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മലദ്വാരത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പൈൽസിനെയാണ് അത് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിന് അറിയാനായി കഴിയുകയുള്ളൂ ഉള്ള ഗ്രേഡുകൾ അതിന്റെ കഠിനന്യം അനുസരിച്ചു ഗ്രേഡ് കൂടി വരും എന്ന് പറയുന്നത് പൈൽസ് പുറത്തേക്ക് വരും തള്ളി നിൽക്കുകയും അത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും അതുമൂലം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/Tuv1Y3f5tpA