കേരളം ഞെട്ടുന്നു, അശരീരിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട്!! -Things said in the incorporeal way

ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് നമ്മൾ ഏവരും അഭിമാനത്തോടെ കൂടി തന്നെ പറയുന്ന കേരളത്തിൽ അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതാകുന്നു ഇവയിൽ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷ്ഠകളും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ദേവതകൾ കഴിഞ്ഞ അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള നാട് തന്നെയാണ് കേരളം മറ്റു ദേശങ്ങളെക്കാളും കേരളത്തിൽ നാഗാരാധനയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള.

   

വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തി ആർജ്ജിച്ചുള്ള ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് മണ്ണാറശാല നാഗരാജ ക്ഷേത്രം ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് കാർത്തിയാമീരാധനമായിട്ടുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിന് അവസാനം പരശുരാമൻ ഒട്ടേറെ ക്ഷത്രിയരെ വധിച്ചു ഈ ഒരു പാപത്തിനെ പരിഹാരവുമായി ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭൂമിദാനം ചെയ്യാനായി അദ്ദേഹം പടിഞ്ഞാറെ കടലിൽ നിന്നും ഒരു ഭൂപ്രദേശം തിരിച്ചു പ്രസാദമായി ലഭിച്ച ഈ ഒരു സ്ഥലം ഷാര ആക്കിയത് നിമിത്തവാസയോഗ്യമല്ലാതെ ഇരുന്നു കൂടാതെ തന്നെ ഇവർക്ക് സർവത്ര സർപ്പങ്ങളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളും.

എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ ഒരിടത്ത് ശുദ്ധജലം പോലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കുവാൻ വന്നിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് തിരികെ തന്നെ മടങ്ങുക എന്നുള്ള പണി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈയൊരു കാര്യത്തിൽ പരശുരാമനും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ.

വിഷമിച്ചു തന്റെ ഗുരുവായൂർ ശ്രീ പരമേശ്വരനോട് സങ്കടം എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ സർപ്പ രാജാവായിട്ടുള്ള വാസൂയയെ പ്രസാതിച്ചാൽ മതി എന്നും ഈ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മാറും എന്നും പറഞ്ഞു മഹാദേവന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പരശുരാമൻ നാഗരാജാവ് ആയിട്ടുള്ള വാസുകിയെ തപസ് ചെയ്തു തന്റെ ആവശ്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.