പണം കുമിഞ്ഞു കുടും അലമാരയിൽ ആർക്കും അറിയാത്ത ഈ കാര്യം ചെയ്യു, ഉന്നതിയിലെത്തും -Money will accumulate and drink

സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി എല്ലാം ഉണ്ടാകുവാനും ജീവിതം വിജയം നേടുവാനും പണത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യാനായി സാധിക്കുന്ന വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണിത് ഇത് ഒരു തവണ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം വന്ന് നിറയുകയും നമുക്ക് പണത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരുകയുമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ആനന്ദപ്രദവും സന്തോഷകരവും എല്ലാം.

   

ആയി മാറും നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ ഈ ഒരു കർമ്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാകും നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇത്രമാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു മൂന്ന് പിടി പച്ച അരി എടുക്കുക അല്പം പച്ചരി എടുത്തതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ ഒരു കുപ്പിയിൽ വളരെ വൃത്തിയുള്ള ഒരു കുപ്പി ആയിരിക്കണം നല്ലതുപോലെ ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഒരു കുപ്പി തന്നെ എടുക്കുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വളരെ ശുദ്ധിയോട്.

കൂടി തന്നെ എടുത്തതായിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ വൃത്തിയോടുകൂടി തന്നെ വേണം ചെയ്യുവാൻ ശരീര ശുദ്ധി വരുത്തിയതിന് മാത്രമേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് ഗുണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെതന്നെ അതിരാവിലെ തന്നെ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ആറുമണി 7 മണി സമയത്ത് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വളരെയധികം ഉചിതം കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോട് കൂടി തന്നെ പൂജാമുറികളിൽ കയറിക്കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പിടി.

പച്ച അരി പച്ചരി തന്നെ ആകണം ഒരിക്കലും പുഴുക്കൽ അരി ആകാനായി പാടില്ല അങ്ങനെ എടുത്താൽ അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അതിനുശേഷം ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മൂന്ന് പിടി പച്ചരി എടുത്തിടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് തുളസി ഇലയും ആ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് എടുത്ത് ഇടേണ്ടതാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ധനത്തിനും വർധനവും മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ധന വർദ്ധനവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തതിനുശേഷം അങ്ങനെ മൂന്നു മുല്ലപ്പൂവ് കൂടി ആ ഒരു കുപ്പിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.