അമ്മയുമായി നാട്ടിലെ പണക്കാരൻ വീട്ടിൽ വന്നു ചെയ്തത്കണ്ടോ? -The local rich man came home

ശരിക്കും എനിക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഇരുണ്ട മുറിയുടെ മൂലയിൽ താളും പിടിക്കുന്ന ചങ്ങലുകൾക്ക് ഇടയിൽ അവൾ പലപ്പോഴും സ്വയം തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു നിറമുള്ള ജീവിതത്തെ സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു 16 കാരി ആയിരുന്നു അന്ന് അവൾ ഇന്ന് നിറംകെട്ട ജീവിതത്തിൽ ബാക്കി എന്നോണം നിഴൽ പോലും കൂട്ട് വരാത്ത ഇരുണ്ട മുറിയിൽ മങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുമായി ഇരുണ്ട നാളുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന 26 കാരിയാണ്.

   

അവൾ തന്നിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാൻ ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് 10 വർഷങ്ങൾ കൗമാരത്തിൽ നിന്നും യൗവനത്തിലേക്ക് ഒരു ഭ്രാന്തിയായി പ്രവേശിച്ച മുമ്പിൽ ജീവിതം ഒരുപാട് ബാക്കി ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട നല്ല പ്രായം ഇന്ന് അവൾക്ക് ഇന്നൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു മായാ നീ ഭ്രാന്തിയായി മാറിയത് എന്തിനായിരുന്നു മായാ നീ ഭ്രാന്തി അകപ്പെട്ടത് എന്തിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു.

നീ സ്വയം നിന്നിലേക്ക് മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയത് അവൾ തന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു അതെല്ലാം 12 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തന്നെ പത്താം ക്ലാസിൽ ഉയർന്ന മാർക്കോടെ കൂടി പാസായി സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ പെൺകുട്ടി നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടാത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുതി ഉള്ള ആ ഒരു വിജയത്തിൽ അനുമോദിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനപ്രതിനിധികൾ.

നാട്ടുകാർ ചാനലുകാർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർ മുമ്പിൽ സന്തോഷത്തോടെ കൂടി തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ ഇടിഞ്ഞ് വീഴാറായിട്ടുള്ള വീടിന്റെ അവസ്ഥകണ്ട് പല ആളുകളും മുന്നിലേക്ക് വന്നു വീടായിട്ടും പഠന ചെലവായിട്ടും പലത്തരലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടും ജീവിതത്തിൽ തോക്കാൻ കഴിയാതെ മകൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുതി ജീവിച്ച അമ്മയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും മറന്നില്ല പല ആളുകളും നാട്ടിലെ ജനകീയമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ സ്വീകരണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മായ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ചതാണ് അന്ന് ആ നാട്ടിലെ പ്രമാണി ആയിട്ടുള്ള പരമേശ്വരന്റെ വാക്കുകൾ ആയിരുന്നു മായ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇന്ന് ഈ നാടിന്റെ അഭിമാനമാണ് ഇതിനെകുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.