ലിം.ഗം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഉദ്ധരിച്ചു നിൽക്കാനും! രാത്രിയിൽ ഒറ്റത്തവണ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കു. -To endure

വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ സ്ഖലനം അതുപോലെത്തന്നെ ഉദ്ധാരണക്കുറവ് ഈ രണ്ടു വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ പറയാൻ ആയിട്ട് അതു പോലെ ഡോക്ടർമാരുടെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മടി കാണിക്കുന്നത് കണ്ടീഷനാണ് ഇത് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന്.

   

ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് suppily ഇല്ലാത്ത ഇരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടീഷനാണ് ഉദരണ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അതുപോലെതന്നെ സിക്കോജിക്കൽ ആയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം ഫ്യ്സിക്കൽ ആയ കാരണം എന്താണ് വച്ചിട്ടുണ്ട്.

എങ്കിൽ ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദം അതുപോലെതന്നെ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ കണ്ടീഷണർ തന്നെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നവയാണ് അതുപോലെതന്നെ പിന്നെ മറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയകളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻജെറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ പറയുന്ന ഉദ്ധാരണ കുറവിന് കാരണമാകുന്നു ഇനി മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് കഴിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഐ ആന്റി ഡിപ്രെഷൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ എല്ലാം കഴിക്കുന്നതും മറ്റുള്ള ഉദ്ധാരണ കുറവിന് കാരണമാകുന്നവയാണ് ഇതുപോലെതന്നെ അമിതവണ്ണം ആളുകളിലും ഈ ഉദ്ധാരണ കുറവ് പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും പ്രോസിന്റെ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ചികിത്സ എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിലെ ഉദ്ധാരണം കുറവ് എന്നുള്ള പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിൽ ആയിട്ടും പുകവലി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/dLfQCU2luec