അടുപ്പ് / സ്റ്റൗ അടുക്കളയിൽ ഈ ദിശയിൽ വന്നാൽ പട്ടടക്ക് തുല്ല്യം -Coming in this direction is equal to Pattada

വീടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ആയി നമ്മൾ പറയുന്നത് മുൻവശം പൂജ പ്രധാന മുറി പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നിവയെല്ലാം ആകുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ എന്ത് ദോഷം അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് തെറ്റുകളെല്ലാം വന്നാലും ആ വീടിനെയും ആ കുടുംബ അംഗങ്ങളെയും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതും ആകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വാസ്തുമനുസരിച്ച് അടുക്കളയ്ക്ക് വളരെ വലിയ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

   

കാരണം ഒരു വീട്ടിലെ ഊർജ്ജപ്രഭസ്ഥാനം അടുക്കള എന്ന് നമുക്ക് വാസ്തുവിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പൂർണേശ്വരി ദേവി ലക്ഷ്മി ദേവി വരുണദേവൻ വായു ദേവൻ അഗ്നിദേവൻ അദൃശ്യം സാദൃശ്യമായി ഗണപതി ഈ ദേവതകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അടുക്കളയിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളുടെയും സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം സ്വാതനിക്കുന്നത്.

ആകുന്നു യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്താണ് എങ്കിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും എന്നാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്താണ് എങ്കിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുരിതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളോട് ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുവാനായി ഇത് കാരണമായി തീരുന്നതാണ് അതേപോലെതന്നെ.

ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം വന്ന ചേരുവാനായി അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു തന്നെയാണ് അടുക്കള പഞ്ചാ ഭൂതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വിധം ആകാശം ഭൂമി വായു ജലം നീ എന്നിവ തുലതയോട് കൂടി തന്നെ കാണേണ്ട സ്ഥലം ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.