കറിവേപ്പിനൊപ്പം നല്ല കാലം പിറക്കുന്നതിന് മുൻപ് വളരുന്ന ചെടി -Good time before giving birth

വീടിനു ചുറ്റിലും അനേകം സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവ നമ്മുടെ ഭാഗം തന്നെയാകുന്നു അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെ ആയി മാറുന്നു അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇവ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെയാകുന്നു എവിടെയും ഊർജ്ജം നിലനിൽക്കുന്നതും തന്നെയാണ് ഊർജത്തെ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം എന്നും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം എന്നും ഇവ ബാലൻസ് ആയിരിക്കുകയോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം.

   

എല്ലാം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആകുന്നു എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം തന്നെ കൈകൾ വരുകയുള്ളൂ നമ്മൾ വീടുകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു വീടുകളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം അതായത് ബാലൻസ് ആയിരിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു എന്നാൽ മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ.

സമാധാനം സന്തോഷം എന്നിവയെല്ലാം നേരിടാനായി കഴിയുകയുള്ളൂ വീടിനു ചുറ്റിലും നമ്മൾ ചില നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ചില മരങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത് ആകുന്നു അതിലൊന്ന് തന്നെയാണ് കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് വീടുകളിൽ കറി വെപ്പ് വീട്ടിൽ നടുബോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു കൂടാതെ തന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു സസ്യം കൂടി വളർന്നു വരുന്നതും വളരെയധികം.

ഐശ്വര്യം ഉള്ളത് തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വെക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഏതു ചെടിയാണ് കറിവേപ്പിലയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ശുഭകരമായി മാറുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം കറിവേപ്പില വീടുകളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനായി കഴിയാത്ത ഒരു സസ്യമാണ് കറിവേപ്പില അടുക്കളയിൽ നിർബന്ധമായും അഥവാ കറിവേപ്പില വേണം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.