രോഗ ദുരിതങ്ങൾ കഷ്ടതകൾ വിട്ടൊഴിയും നിത്യവും പറഞ്ഞാൽ ..-Except suffering

ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ലീലകൾ അനേകം ആകുന്നു യഥാർത്ഥ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യവും അനുഗ്രഹവും എല്ലാം തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകുന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വളരെയധികം ഭാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് അമ്മമാരാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള കർമ്മം കൊണ്ട് അമ്മ ആയിട്ടുള്ള യശോദ അമ്മയും പിന്നീട് നമ്മൾ ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഞങ്ങൾ ഏവരും എപ്പോഴും തന്നെ ഓർക്കുന്ന കൂരൂർ അമ്മയും.

   

ഗുരുവായൂരപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയുന്ന പേരുകളാണ് മേപ്പത്തൂരും വില്ലും മംഗലവും ദാനവും എന്നാൽ അവരെക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ ഭഗവാനോട് ഒരല്പം കൂടുതലായിട്ട് അടുത്തുനിന്നിരുന്നത് കൂടൂരു അമ്മ ആയിരുന്നു സ്വന്തം അമ്മയായി തന്നെ ശ്വാസികുന്നു കുട്ടിക്കുറുമ്പുകൾ കാണിച്ചപ്പോൾ ശിഷികുന്നു ഈ അമ്മ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിന്റെ ബന്ധവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഐതിഹ്യം കേൾക്കുന്നത് പോലും മനസ്സിൽ പുണ്യം.

നിറയ്ക്കും ആർക്ക് ആയാലും അമ്മയെപ്പോലെ ഭഗവാന്റെ നിഷ്കളങ്കമായി സ്നേഹിക്കുവാനും ആരാധിക്കാനും ആഗ്രഹം എല്ലാം തന്നെ വന്ന് ചേരും എന്നാൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അത്യാ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ജന്മമാണ് അമ്മയുടെ ഇനി അത്തരത്തിൽ ഒരു ജന്മം മറ്റാർക്കും ലഭിക്കുമോ തന്നെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ മരണം എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ ഏവരും അമ്മയുടെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അതേപോലെതന്നെ.

ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുവാനായി ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള രീതികൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കും രോഗശാന്തിക്കായി നമ്മൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വാക്കിനെക്കുറിച്ചും അമ്മയെ കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു ഈ വാക്കിനെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആയിരുന്നു കൂർമന പാലക്കാട് അടുത്ത് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കല്ലുകൾ കുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവ ദയയുമായി ഈ ഐതിഹ്യത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.