ഈ വസ്തു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ തീരാത്ത ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ല!!!

പെട്ടെന്ന് പ്രസിദ്ധനാകുന്ന ദേവൻ ആണ് പരമശിവൻ ഭക്തർ ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ജലം നൽകിയാൽ പോലും പരമശിവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രസിദ്ധനാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത വിശ്വസിച്ച് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടുന്നതല്ല ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അടുത്ത എത്തുന്നതാണ് ഇത് പല ആളുകൾക്കും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവവും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു ജഗത.

   

പിതാവാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരേ ഏവരെയും ആയി മക്കൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമശിവൻ നല്ല അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് അതുതന്നെയാകുന്നു ഭാഗവാനിൻ നിന്നും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു യഥാർത്ഥ ശിവ ഭതർക്ക് അനുഭവമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സകല തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു.

കൂടാതെ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് സർവ്വ ഐശ്വര്യം നൽകി ഭഗവാൻ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും ആകുന്നു ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ചില തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ശുഭകരമാകുന്നു കൊണ്ടുവരുകയും അവ നിത്യവും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ശുഭകരം തന്നെയാണ് ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ജന്മജന്മങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെ.

തന്നെ ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭഗവാന്റെ ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ഈ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മെ വിട്ടു ഒഴിയും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഭസ്മം പൂശുന്നതാണ് കൊണ്ടാണ് ബഹുമാന ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാകുന്നു പിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം ഇപ്രകാരമാണ് എല്ലാ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.