ദൈവം നൽക്കുന്ന സൂചന ഇതാണ്,മനസ്സിൽ അശ്ലീല ചിന്ത വരാറുണ്ടാ പ്രാർത്ഥിക്കുബോൾ ?

നമ്മളെ വരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകുന്നു അറിയാതെയെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ട ദേവതയുടെ നാമം അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരാ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴോ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ജപിക്കുമ്പോഴും ധനിക്കുമ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നതും ആണ് ഇപ്പോൾ പൂർണമായിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിത്യവും പ്രാർത്ഥന പൂർത്തീകരിക്കുവാനും സാധിക്കണമെന്ന് ഇല്ല.

   

ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മെ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് ഇന്ന് എനിക്ക് മാത്രം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നതുമാണ് അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരെല്ലാം ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ് മനസ്സ് നിറയെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അഥവാ അശ്ലീല ചിന്തകൾ ഉള്ള ചിന്തകൾ മൂലം പ്രാർത്ഥനകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ സാധിക്കണമെന്ന് ഇല്ല ചിന്തകൾ.

എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ചിന്തകൾ എപ്രകാരം നമുക്ക് മറികടക്കാൻ എന്തിനെക്കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബ്രഹ്മ ബിന്ദു ഉപനിഷത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഉപനിഷത്തെ പ്രകാരം മനസ്സിനെ 2 ആയി തിരിക്കാൻ ആയി സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരുവശത്ത് അശുദ്ധമായുള്ള ചിന്തകളും മറ്റൊരു വശത്ത് ശുദ്ധമായുള്ള ചിന്തകളുമാകുന്നു ഇതിൽ ലൗകര്യമായിട്ടുള്ള.

ആഗ്രഹങ്ങളും ആസക്തിയും അശുദ്ധമായുള്ള ചിന്തകളും എല്ലാം നിറയുന്ന മനസ്സിന്റെ മുഖത്ത് നിറയുന്നതാണ് എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശുദ്ധം മനസ്സിന്റെ ഭാഗത്തും നിറയുന്നു തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ട് ആകുന്നു ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാമം കോപം ലോപ്പം ഈ ചിന്തകൾ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ വന്നു ചേരുന്നതാണ് ഇവയെ കൊണ്ടുള്ള ആക്സത്തിൽ നമ്മൾ അകപ്പെടാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ആധിപത്യം നമ്മൾ നേടിയിടുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.