സർവ്വ ഐശ്വര്യം, ഈ വസ്തു തലയണയ്ക്ക് അടിയിൽ വച്ചാൽ!

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ എപ്രകാരമാണ് ജീവിക്കുന്നു പകരം തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്കും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വസ്തുക്കളെ വളരെ ദൈവികമായി തന്നെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്കും നമ്മൾ ആദരവ് നൽകേണ്ടത് തന്നെയാണ് ചില പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും വീടിനുള്ളിൽ വരുന്നത് എപ്രകാരം ഭാഗ്യം.

   

നിർഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകുന്നുവോ പ്രകാരം തന്നെ ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിറയ്ക്കുവാനും അല്ല എങ്കിൽ നിർഭാഗ്യം തരുന്നവയും ആകുന്നു നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിശ്രമമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഉണരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം നടക്കുന്നതാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണരുമ്പോൾ നടക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാകുന്നു.

എന്നാൽ ഇത്രയും വേഗത ഏറിയിട്ടുള്ള ജീവിതം ഏവരും നയിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പല ആളുകൾക്കും സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം ലഭിക്കാതെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഉറക്കം ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ മാനസിക പരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വന്ന് ചേരുന്നതും ആണ് ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെയും ജലം ആരോഗ്യം വായു എന്നിവയോടൊപ്പം.

നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യമാണ് ഉറക്കം എന്നുള്ളത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ തലയിണയ്ക്ക് അടിയിൽ തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ വയ്ക്കുന്നത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന വാസ്തുവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നും ഇവൻ തലയിണയ്ക്ക് അടിയിൽ വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന ഭാഗ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് മയിൽ പീലി എന്നാൽ മുരുക സ്വാമിയും സരസ്വതി ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.