പ്രമേഹം കണ്ടം വഴി ഓടും.. ഇതൊരാഴ്ച കുടിച്ചു നോക്കു ഷുഗർ കുറയാൻ ഉലുവ

നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹം ആണ് സമുദ്രം വർദ്ധിപ്പിക്കണം ആരോഗ്യം ഒന്നും വർധിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ തടി ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആയിട്ട് ആരും തന്നെ കാണില്ല ഇതിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് ഉലുവ എന്നുള്ളതും ഉലുവയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എത്രത്തോളം നമുക്കിത് കഴിക്കാം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം സമയം ഭക്ഷ്യവസ്തു ആയിട്ടും മെഡിസിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ.

   

കഴിയുന്നതാണ് ഉലുവ ഉലുവ ചെടിയിൽ നിന്നാണ് ഉലുവ നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ഉലുവയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പക്ഷേ വസ്തു ആയിട്ടും മെഡിസിൻ ആയിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നതിന് ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉലുവ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നും എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും.

നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് അഥവാ നമ്മൾ ആരോഗ്യകരമായി നമ്മൾ വയറിനു വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കാണ് ഉലുവ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയറിനു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് വയറിൽ വരുന്ന പുണ്ണ് ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വയറിൽ പുണ്ണ് ഇതിനെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഉലുവ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അനവവാർത്ത പൊളിച്ചിട്ട് പണിയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കറികളിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇത്.

ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള നെഞ്ചരിച്ചിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ദഹന കേടു ഉള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മോരിൽ കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഉലുവ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഉലുവയിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫോളിക് ആസിഡ് ഐ എൻ കൺടെന്റ്റുകൾ ഫൈബർ കൂടത് പ്രോട്ടീൻ എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/B44MsUGZnGE