നിമിഷനേരത്തിൽ ശീ.ഘ്ര.സ്ഖ.ല.നത്തിന് പരിഹാരം.. പ്രായമായവർക്കും

ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനായി പോകുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്രീ സ്കലനം ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ സീക്രസ്കലനം 30 മുതൽ 44 പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് കണക്ക് എല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മാനസികരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും എല്ലാം തന്നെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത് പലഅളുകൾക്ക് ഡിപ്രെഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു പല ആളുകൾക്കും നിരാശ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

   

കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് ഈ സീക്രസ്കലനം എന്നാൽ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെയുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സീക്രസ്കലനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ്.

നമ്മൾ ശ്രീ സ്കലനം എന്ന് പറയുന്നത് നിർവചനം പല രീതിയിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള സുഖം ലഭിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ശ്രീ സ്കലനം എന്ന് പറയാം രണ്ടാമതായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചിലപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പും സ്കലനം സംഭവിക്കുന്നതും ശ്രീ സ്ഖലനം ആയിട്ടാണ്.

ആയിട്ടാണ് ആളുകളുടെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമതായി മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെട്ട കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിനകം തന്നെ സ്കലനം സംഭവിക്കുന്നതിന് സീക്രസ്കലനം എന്ന് പറയാൻ അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടു സ്ക്രാസ്കലനം ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിന് പരിഹാരങ്ങൾ കാണാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഭരണ കുറവു പോലെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് ഡിസീസുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/hLlnHEPwDTY