ശുക്രൻ ചോദിക്കുന്നത് നൽക്കും, ഉള്ളം കൈയ്യിൽ ഈ വസ്തു പുരട്ടി നോക്കു

ഭാഗ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അപ്രതീക്ഷിതമായി തന്നെ ചില അപ്രതീക്ഷിതമായി സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ പോലും പല ആളുകളും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉള്ളവരാകുന്നു നറുക്ക് എടുപ്പിലൂടെ വിജയിക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഏവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിലെ ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ മാറി ജീവിതത്തിൽ ശുഭവും ശാന്തിയും എല്ലാം വന്നു ചേരുവാനും അത്.

   

നിലനിർത്തുവാനും ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതിയാകുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആർക്കും തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പൂജകളും വൃതകളും മറ്റും വേണ്ടതെല്ലാ എന്നുള്ളതും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം എന്നാണ് എന്നുള്ളതും ഇപ്രകാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശുകറന്റെ സാധീനം മൂലം പലതരത്തിലുള്ള ദോഷ.

ഫലങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ കുറയുന്നത് ആകുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ശുക്ര ഗ്രഹത്തിനു സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്ന സ്വാധീനം ഒരു ബന്ധു തന്നെയാണ് അതിൽ ശുക്രൻ മുഖ്യമായിട്ടും ശുഭദിനം വരുന്നത് സുഖഭോഗങ്ങളെ തന്നെയാകുന്നു പങ്കാളിയുമായുള്ള ജീവിതം വിവാഹം ധനം വസ്ത്രങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ മുകളിൽ മികവ് ആഭരണം വീട് എന്നിവയുടെ കാരകത്വം.

ശുക്രനാണ് ഇവിടെ ജാതകത്തിൽ ശുക്രൻ ഉച്ചത്തിലാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് ആഡംബരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ലഭിക്കുന്നത് തന്നെയാകുന്നു ജാതകത്തിൽ ശുക്രൻ 6 8 12 ഭാഗങ്ങളിൽ എന്നാൽ യോഗ ഫലം കുറയും എന്നാൽ ആർക്കും തന്നെ ആയിരുന്നാലും ജീവിതത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുവാൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു പ്രവർത്തികമാക്കാൻ ആയി സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ഈയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ സൗഭാഗ്യം തേടിയെത്തും എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.