100% എഫക്റ്റീവ് ഒരു മരുന്നും കഴിക്കേണ്ട , ഇവിടെ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ പൈൽസ് വേരോടെ മാറും

മലത്തിൽ കൂടി രക്തം പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് മലഭരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അസുഖങ്ങൾ കാരണമാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഹേമരോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലക്കുരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പൈൽസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു തൊട്ടുമുകളിലും ആയിട്ടുമുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിച്ച് വരുക എന്നുള്ളത് അവസ്ഥയാണ്.

   

രണ്ടാമതായിട്ട് അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷർ അഥവാ മല ദ്വാരത്തിൽ ഒരു വിള്ളൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ആണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് ഫൈസ്റ്റുല എന്ന് പറയും ഇത് മലാശയവുമായി പുറത്തേക്ക് തൊലിയും ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അതിൽ കൂടി പഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നീര് എല്ലാം തന്നെ പുറത്തു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫൈസ്റ്റല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നീ പറയുന്ന അസുഖങ്ങളെല്ലാം.

തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹേമരോയിഡ് അഥവാ പൈൽസ് എന്നുള്ളതാണ് വലതുരത്തിൽ രക്തം കാണുക എന്നുള്ളതിന് പുറമേ ആയിട്ട് മറ്റ് പല ലക്ഷണങ്ങളുമായും പൈൽസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും മലദ്വാരത്തിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന അതുപോലെതന്നെ തടിപ്പും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താം മലബന്ധം ഉണ്ടാവുക മലം പോകുമ്പോൾ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിട്ടും നമുക്ക് പൈൽസ് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് പൈൽസിന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും.

നാല് ആയിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ ഗ്രേഡ് ഫോർ ഗ്രേഡ് വൺ ടൂ എന്ന് പറയുന്നത്ത് മലധാരതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള തന്നെ ഉള്ള പൈൽസിനെയാണ് അത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ രണ്ടുമൂന്നും എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാഡിന് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഗൈഡ് കൂടി വരുന്നു ഗ്രേഡ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പൈൽസ് പുറത്തേക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/KXCpBiXm3m4