ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ചുരുങ്ങി വേദനയും കടച്ചിലും ഇല്ലാതാക്കുന്ന വീട്ടു വൈദ്യം

ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് കാണുന്ന ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറയും വെരിക്കോസ് വെയിൻ പറയുന്ന രോഗം വന്നിട്ട് നമുക്ക് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻസിനെ തന്നെ വളരെയധികം ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ജെൻസിന് മാത്രം വരുന്ന ഒരു രോഗമല്ല ഇതൊരു സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഇത് ഒരുപാട് സമയം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ.

   

എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ടീച്ചർ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസ് ആയിട്ടോ കാലത്ത് തൊട്ട് വൈകുന്നേരം നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് അതല്ലാതെ ലേഡീസിന് ഇത് ഗർഭധാരണ സമയത്തും ആളുകൾക്കും വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ഒരു 30 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഒരു രോഗമായിട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെ ശരിയാക്കാറാണ് പതിവ് ഒരു വേരിക്കോസ് വെയിൻ.

ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകളിൽ വന്നത് അടിച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വന്നിട്ട് ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞരമ്പിന്റേതാണ് എന്ന് പക്ഷേ ഞരബ് അല്ല വെയിൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുക കാലിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ആ ചാനലിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും.

തരത്തിലുള്ള ഡിഫക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് തിരിച്ചു ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്താതെ കാലിൽ തന്നെ അത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വേരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ആദ്യമായി കാണുന്ന ഞരമ്പ് തടിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായി തന്നെ കാണുന്നത് ആളുകൾക്ക് ആയിട്ട് കാലുകളിൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാൻ പാദത്തിൽ ചുറ്റിലും ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/yE37z2BHpqc