എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഫലം ലഭിക്കില്ല ഈ മരങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണെങ്കിൽ….

ഒരു വീടിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും ആയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വസ്തുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് വാസ്തുമനുസരിച്ച് വീടുകളിൽ എപ്പോഴും സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജപ്രഭാതം എപ്പോഴും തന്നെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാകുന്നു അല്ലാത്തപക്ഷം വീടുകളുടെ ഉയർച്ചയെയും ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും മാനസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയും ഇത് ബാധിക്കുന്നത് ആകുന്നു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചില തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് വളരെ.

   

വലിയ ദോഷങ്ങൾ ആയി തന്നെ മാറും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ആദ്യമായിട്ട് അത്ര കാര്യമാക്കിയത് വിടുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് വളരെയധികം ദോഷമായി തന്നെ വരുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളാണ് വീടിനു ചുറ്റിലും നമ്മൾ നട്ടുന്ന വളർത്തുന്ന മരങ്ങൾ മരങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ദിശയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില മരങ്ങൾ വസിക്കുന്ന വീടിന്റെ പരിസരത്തു ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിനും ആ വീട്ടിൽ.

താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ദോഷകരമായി തന്നെ മാറുന്നതാണ് എന്നാൽ ചില തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളെല്ലാം കണികണ്ട് ഇറങ്ങുന്നത് പോലും പുണ്യമാകുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് മുമ്പ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ.

വീഡിയോയുടെ അടുത്തായിട്ട് നടനായി പാടില്ലാത്ത ചില തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലോകം മുഴുവൻ ഊർജ്ജം കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നവയാണ് തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലും ഉള്ള ഊർജത്തിനു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്ക് ഉള്ളത് ആകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.