കോടീശ്വരയോഗം! മഹാഭാഗ്യം ശരീരത്തിൽ ഈ 5 ഭാഗങ്ങളിൽ മറുക് ഉണ്ടെങ്കിൽ

നമ്മുടെ ലക്ഷണശാസ്ത്രങ്ങളിലും സാമൂതിരിയുമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ ബിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ മറക്കുകളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ മറുകുകൾ എല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ച വരും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കോടീശ്വര യോഗം എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന മറുക്ക് ഉണ്ട് എന്നത് സ്വരം അതേപോലെതന്നെ മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ മറുകുകൾ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദോഷം ആയിട്ട് തന്നെ വന്ന് ചേരുന്നതായി പറയാറുണ്ട്.

   

ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ മറുക് വന്നാലാണ് നമുക്ക് അത് ശുഭമായിത്തന്നെ പ്രതീക്ഷകളും നല്ല ജീവിതവും എല്ലാം തന്നെ ലഭിക്കുന്നത് അതേസമയം ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ മറുക് വന്നാൽ ആണ് അത് മോശമായിട്ട് വന്നുചേരുന്നത് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഗുണകരമല്ല നമുക്ക് നാശം വന്നുചേരുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മറുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്.

തേൻ നിറത്തിലുള്ള മറുകുകൾ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള മറുക്ക്ക്കൾ രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള മർക്ക്കളും ആണ് ഈ തേൻ നിറത്തിലുള്ള മറുകുകൾ സാധാരണയായി ശുഭയായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഉള്ളൂ അസുഖം ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ചുവന്ന മറുകുകൾ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഗുണമായിട്ട് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും വന്നുചേരുന്നത് അതേസമയം.

തന്നെ കറുത്ത മറുകുകൾ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടത്തിലെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുഖമായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വലിയ ദോഷങ്ങൾ ആയിട്ടും വന്നുചേരാറുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നെറ്റിയുടെ ആ ഒരു തിലകം ചാർത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മുള്ളവരാണ്.

എങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ് വന്നുചേരുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ നെറ്റിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നെറ്റിയുടെ തിലകം ചാർത്തുന്ന ഭാഗം അവിടെ മറുകുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും എല്ലാം തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഉയർച്ചയാണ് ആ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വന്നുചേരാനായി പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.