സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലെ ആണുങ്ങൾ മാലയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന 5 തെറ്റുകൾ!

കലി കാലത്തിന്റെ കഷ്ടതകൾ എല്ലാം തന്നെ അകന്നു പോകാൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും മാറാൻ ആയിട്ട് ശനിയുടെ കഠിനമായിട്ടുള്ള കഷ്ടതകളിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ മാറാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഹൈന്ദവ ഭക്തനും ശബരിമല ദർശനം നടത്തേണ്ടത് തന്നെയാണ് ശബരിമല ദർശനം നടത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം കഷ്ടതകളും എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടിന്റെ.

   

ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ മല കേറികൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വന്ന് സമർപ്പിച്ച് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുക എന്നുള്ളതാണ് 41 ദിവസത്തെ വൃദ്ധശുദ്ധിയോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ മലയ്ക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് തലേന്ന് പോയി മാലയിട്ട് പോകുന്നവരെല്ലാം.

തന്നെ ഉള്ള നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ 41 ദിവസത്തിന്റെ വൃദ്ധ ശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ ആയി നിർത്തി ഇല്ല 41 ദിവസത്തെ വൃദ്ധശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെതന്നെ ഈ മലക്ക് പോകാനായി മാല ഇട്ട വെക്തി വൃതം എടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ കുടുംബ അംഗങ്ങളും വൃദ്ധശുദ്ധി.

ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരു സ്വാമിയുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് അംഗങ്ങളും അദ്ദേഹം വെച്ച പുലർത്തുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചിട്ടക്കളും മര്യാദകളും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു വൃദ്ധശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യവും ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വളരെയധികം നിർബന്ധം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മലക്ക് പോകാനായിട്ട് മാലയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വാമി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.