അരിപാത്രത്തിൽ ഈ 1 കാര്യം ചെയ്‌താൽ മതി !!! വീട്ടിൽ സമ്പത്ത് പെരുകാനും ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കാനും…

ഹരിപ്പാത്രത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യം വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സമ്പത്ത് പെരുകി വരും ഐശ്വര്യം നിറയുകയും കൂടാതെ വീടുകളിൽ നിരന്തരമായി തന്നെ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം നിറഞ്ഞ വീട് ആയി നമ്മുടെ വീട് മാറുകയും ചെയ്യും ആരു പാത്രം എന്നുള്ളത് ഈശ്വര ചൈതന്യം വളരെയധികം ഉള്ള ഒന്നാണ് ധാന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുകയുള്ളൂ മാത്രവുമെല്ലാം ദാരിദ്ര്യം.

   

അല്ല എങ്കിൽ പഞ്ഞമെന്നുള്ളത് ഒരുകാലത്തും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഏത് അളവിൽ ആണോ ധാന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ ആ വീടുകളിൽ ധനം വന്നുചേരും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സമ്പത്ത് പെരുങ്കുകയും ലക്ഷ്മിദേവി നിരന്തരമായി തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി അരി പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ.

ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വീട് എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം നിറഞ്ഞ വീടാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും സന്തോഷത്തോട് കൂടിയും പട്ടിണിയും അതുപോലെതന്നെ ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉള്ള വീട് ആയി മാറുകയുള്ളൂ ഒരു വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട് എക്കാലവും തന്നെ സമ്പൽസമൃതി ഉള്ളതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ അരി വയ്ക്കുന്ന പാത്രം എന്നുള്ളത്.

വളരെ നിസ്സാരമായി കാണേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ എല്ലാം അധികമായി തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി നിരന്തരമായി തന്നെ വസിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അരിയിടുന്ന പാത്രങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ ഇടുന്ന ടിന്നുകളാണ് എങ്കിലും ശരി ഒരു കാരണവശാലും അത് കാലി ആകാൻ ആയിട്ട് പാടുള്ളതല്ല അരിയാണ് എങ്കിലും ധാന്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും പൂർണമായിട്ട് തിരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.