മുടി വളർത്തിയെടുത്തത് ഇങ്ങനെ. ഒരു ആഴ്ചകൊണ്ട് കഷണ്ടിയും മുടികൊഴിച്ചിലും നീക്കാം 100%.

ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹെയർ ഗ്രോത്തിനുള്ള നല്ല ഒരു റമടിയും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് മുടി പൊട്ടി പോക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ താരൻ മുടി കൊഴിച്ചിൽ പേൻശല്യം ഇവയെല്ലാം…

നെഞ്ചിനെ പലഭാഗത്തും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേദന ഇത് ഒരു മാരകരോഗം ആണോ. നെഞ്ചെരിച്ചിൽ ഒരു അപായസൂചനയോ?

നെഞ്ചെരിച്ചിൽ അഥവ heart burn വളരെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലാണ് അത് പറയുക. ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ഗ്യാസ് ട്രബിൾ പുളിച്ചു തേട്ടൽ വയറ് കാളൽ ഏമ്പക്കം വരുക അങ്ങിനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ആയിട്ടാണ് അത്…

സുഖപ്പെടുത്താം . മൂത്രമൊഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ.

Stricture urethra എന്നുപറഞ്ഞാൽ മൂത്ര കുഴൽ ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന അസുഖത്തിന് ആണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് . സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടാവും പുരുഷന്മാർക്കും ഉണ്ടാവും. ഇന്നത്തെ സംസാരത്തിൽ പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്ന stricture urethra നെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്.…

ഇനി എളുപ്പം ഇല്ലാതാക്കാം എത്ര കഠിനമായ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് പോലും.

ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ എൻജിഒഗ്രാം എൻജിയോപ്ലാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുക അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുക.…