ശരീരം തളർന്ന ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും ഉപേഷിച്ച് ഭാര്യാ കാമുകനൊപ്പം പോയി , പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ

ശരീരം തളർന്ന ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും ഉപേഷിച്ച് ഭാര്യാ കാമുകനൊപ്പം പോയി , പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ