പല്ലുതേച്ചു‌കൂടെ കോഴിയാണെങ്കിലെന്താ? കോഴിയെ പല്ലുതേപ്പിച്ച വിരുതൻ, ചിരിച്ചു മരിക്കും

എങ്കിൽ എന്താ പല്ല് തേച്ച് കൂടെ ലോകത്തിലെ ആദ്യമായി തന്നെ കോഴിയെ പല്ലു തേപ്പിച്ച ഇവനാണ് കുട്ടികളുടെ വീഡിയോകൾ എല്ലാം വളരെ വൈറലായി മാറാറുണ്ട് കുട്ടികളും മൃഗങ്ങളും ചേർന്നാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട കാരണം കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ നിഷ്കളങ്കമാണ് വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ സമപ്രായക്കാരെ പോലെ തന്നെ കരുതുന്ന കുട്ടികളുടെ നിരവധി വീഡിയോകൾ മുമ്പും ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴിയെ.

   

പല്ല് തേപ്പിക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് തേപ്പിക്കാനായി കൊഴിയുടെ പിന്നാലെ തന്നെ നടക്കുകയാണ് അവൻ പൂവൻകോഴിയുടെ പിന്നാലെയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ പല്ലു തേയിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള.

ശ്രമവുമായി നടക്കുന്നത് കോഴിക്കുട്ടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി തന്നെ വട്ടം കറങ്ങുകയാണ് എങ്കിലും കുട്ടി പിന്നാലെ തന്നെയുണ്ട് അവസാനം നിവൃത്തിയില്ലാതെ കോഴി കൂവിയത്തോടെ മുറയ്ക്ക് കൂടി തന്നെ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിന്മാറി എന്തായാലും രസകരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.