ദിവസത്തെ ഭക്ഷണക്രമം എങ്ങനെയാകണം പ്രമേഹരോഗിയുടെ

പ്രമേഹരോഗിക്ക് എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിലൂടെ കഴിക്കാം രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഷോക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് രോഗിയാണ് രണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കണം. എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു …