ഫിലമെന്റ് രഹിത കേരളം പദ്ധതിയിലൂടെ എൽഇഡി ബൾബ് ലഭിക്കാൻ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

ഫിലമെന്റ് രഹിത കേരളം പദ്ധതിയിലൂടെ എൽഇഡി ബൾബ് ലഭിക്കാൻ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം,KSEB LED bulb distribution.

Now apply for LED bulb under Filament free Kerala scheme,KSEB LED bulb distribution

Leave A Reply

Your email address will not be published.