വീട്ടിലെ ഓരോ വസ്തുക്കൾക്കും വാസ്തു പ്രകാരം ഓരോ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട്… വീട്ടിൽ അലക്കു കല്ലിൻറെ സ്ഥാനം ഇവിടെ ആയാൽ ദോഷങ്ങൾ ഒക്കെ മാറി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും… കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ കാണുക…

നമസ്കാരം… വീട്ടിൽ അലക്കു കല്ല് സ്ഥാനം എവിടെയാണ്… വാസ്തു പ്രകാരവും വീടിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വാസ്തു നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നു. വാസ്തുവിനെ ലക്ഷ്യം തന്നെ മനസ്സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക… കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ആ വീട്ടിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുക… മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകുക ഇതൊക്കെയാണ്. ഓരോ സാധനങ്ങൾക്കും ഓരോ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ വാസ്തുവിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഉണ്ട്. അത് തെറ്റിച്ചാൽ എന്നാൽ അതിൻറെ ഊർജ്ജ വിദ്യാലയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തികവും മനസ്സമാധാനം ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടാവുക…

മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ രോഗദുരിതങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ പ്രധാന പ്രശ്നം അലക്ക് കല്ലിൻറെ സ്ഥാനമാണ്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായി വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുന്നു ധരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അത് അഴുക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ അതാ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ഇടം വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും മലക്കുകൾ പണ്ടുമുതലേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ തുണി അലക്കുന്ന കല്ലിനു സ്ഥാനം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം…

നമ്മൾ തുണി അലക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളം മലിനജലം ആണ്. അഴുക്കുപുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മലിനജലം ആണ്. ആ മലിനജലം എവിടേക്കാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ ഒരു കാരണവശാലും അലക്കുന്ന കല്ലുകളും വാഷിംഗ് മെഷീനും ഇടുന്നതിന് ഒരുകാരണവശാലും അനുവദിനീയമല്ല.

അവിടെ വെക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആ ദിക്ക് എന്നുപറയുന്നത് ഐശ്വര്യത്തിന് ദിക്ക് ആണ്. അതുപോലെതന്നെ കിഴക്കുഭാഗത്തും ഒരിക്കലും സ്ഥാപിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അവിടെ സൂര്യൻറെ പോസിറ്റീവ് എനർജി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അഴുക്കുവെള്ളം പോലുള്ള മലിന ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവിടെ ഒഴുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതുപോലെതന്നെ തെക്ക് വശവും അഴുക്കു ജലം ഒഴുക്കി വിടാൻ പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ വലിയ കലഹങ്ങളും മറ്റു ബാധ്യതകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.