കറൻറ് ഇല്ലെങ്കിലും അയൺ ബോക്സ് കേട് ആയാലും വസ്ത്രങ്ങൾ ഇനി തേക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതിൽ കറൻറ് ഇല്ലെങ്കിലും അയേൺ ബോക്സ് കേടായാലും എങ്ങനെ വടി വടി രീതിയിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ തേച്ച് ച എടുക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിനായി ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഓണാക്കി അതിനുശേഷം തീപിടിപ്പിച്ച അയേൺ ബോക്സ് ഇതിൽ വച്ച് ചൂടാക്കി നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സ് തേക്കാവുന്നതാണ്.

ഇത് യാതൊരു അപകടവും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു മാർഗം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ അയൺ ബോക്സ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് ചൂടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

Today’s video shows how to dress with stickstyle even if it doesn’t have electricity but iron box is damaged. For this, turn on the gas stove and then heat the flaming iron box and apply the dress well. This is a good way to be harmless. When the iron box is heated, then the fire should be heated.

Leave A Reply

Your email address will not be published.