പ്രായം കൂടുന്തോറും പെൻഷൻ തുകയും കൂടും… കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് പുതിയ രണ്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൂടി… വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ കാണുക…

കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് പുതുതായി ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കുറിച്ചും പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പെൻഷൻ തുക വർദ്ധിക്കുവാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായി കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ അതുപോലെ ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ സംഘങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വനിതകൾക്ക് 5000 രൂപ വരെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം തുടക്കം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ അഞ്ച് കോടിയോളം പേർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇതിൻറെ വനിതാ അംഗങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിംഗ് സർവീസ് ചാർജുകൾ ഒന്നും നൽകേണ്ടത്താ ജന്ത്തൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അവരുടെ ജന്ത്ഥൻ അക്കൗണ്ടുകളിൽ 5000 രൂപ ബാങ്കുകൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി നൽകും. 5000 രൂപയിൽ നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്ന തുക മാത്രം പലിശ ചേർത്ത് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി. ജന്ത്തന് അക്കൗണ്ടുള്ള ബാങ്ക് ശാഖയിൽ എത്തി അപേക്ഷ നൽകിയാൽ മതി. ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അസോസിയേഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റും മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ തുടങ്ങാവുന്നയാണ് ജന്ത്താൻ അക്കൗണ്ടുകൾ. ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡും ലഭിക്കുന്നതാണ്. സർവീസ് ചാർജുകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല.

രണ്ടാമത്തെ അറിയിപ്പ് പുതിയതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ് അംഗങ്ങൾക്ക് മാസം 500 രൂപ യാത്ര ബത്ത അനുവദിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ അറിയിച്ചു. കുടുംബശ്രീ നടപ്പാക്കുന്ന സർക്കാർ പദ്ധതികളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും താഴെത്തട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നത് സിഡിഎസ്സ് അംഗങ്ങൾ വഴിയാണ്. ഇവർക്ക് ഒരുതരത്തിലുമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇല്ല. മാസം 500 രൂപ വരെയുള്ള യാത്രാബത്ത അനുവദിക്കുവാൻ കുടുംബശ്രീമിഷൻ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ 11 കോടി രൂപയിലേറെ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആനുപാതികമായി ഉള്ള പെൻഷൻ വർധന 80 നു പകരം 65 വയസ്സു മുതൽ നടപ്പാക്കുവാൻ പാർലമെൻറ് സ്ഥിരം സമിതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ശുപാർശ നൽകിയതാണ്.

കേന്ദ്ര പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ആണ് ഈ ശുപാർശ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 80 വയസ്സിൽ ആണ് അടിസ്ഥാന പെൻഷൻ 20% വർദ്ധനവ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ ശുപാർശ നടപ്പായാൽ 65 വയസ്സിൽ 5% 70 വയസ്സിൽ 10% 75 വയസ്സിൽ 15 ശതമാനവും വീതം വർദ്ധനവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചികിത്സാ ചെലവുകളും കൂടുന്നതു കൊണ്ടാണ് വർധനവിന് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.