ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അരിയിൽ പ്രാണികൾ വരില്ല

This will prevent insects from entering the rice

Leave A Reply

Your email address will not be published.