മുഖത്തും മുടിയിലും നെല്ലിക്ക ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്

മുഖത്തും മുടിയിലും നെല്ലിക്ക ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആരോഗ്യഗുണങ്ങളോടൊപ്പം ധാരാളം സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങളുമുള്ള നെല്ലിക്ക ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫെയ്‌സ് പാക്കും ഹെയർ മാസ്കും പരിചയപ്പെടാം. മുഖകാന്തിക്കും മുടിയഴകിനും ഈ രണ്ട് പരിഹാരങ്ങൾ മാത്രം മതി.

Leave A Reply

Your email address will not be published.