സ്ത്രീകൾക്ക് 15000 രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു പുതിയ പദ്ധതി അപേക്ഷ വിവരങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ

സ്ത്രീകൾക്ക് 15000 രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു പുതിയ പദ്ധതി അപേക്ഷ വിവരങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ.

Rs 15,000 financial assistance announced for women New project application details in video

Leave A Reply

Your email address will not be published.