ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുവായ്പകളും ലഭിക്കില്ല

ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുവായ്പകളും ലഭിക്കില്ല. If you do not pay attention to these things, you will not get any loans

Leave A Reply

Your email address will not be published.