ഇനി ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ്

ഇനി ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ്. Now a country is a ration card

Leave A Reply

Your email address will not be published.