ഗർഭാശയ മുഴകളെ പറ്റി നിങ്ങളും അറിയേണ്ടതാണ്

ഇന്ന് സർവസാധാരണമായി എല്ലാ സ്ത്രീകളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് യൂട്രസ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഏകദേശം 50 ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മുഴയാണ് ഫൈബ്രോയ്ഡ് മുഴകൾ. അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 70 ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും 20 വയസ്സു മുതൽ 50 വയസ്സുവരെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് 25 വയസ്സു മുതൽ 45 വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്നാണ്. ഇതിനുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഉത്തരമായി ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

എന്നാലും ഒരു ഉത്തരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളില്ലാത്ത സ്ത്രീകളിലും അമിതവണ്ണമുള്ള സ്ത്രീകളിലും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ വീടുകളിൽ പാരമ്പര്യം ആയിട്ടും വരുന്ന ഒരു മുഴയാണ് ഫൈബ്രോയ്ഡ് മുഴകൾ. അത് ഗർഭപാത്രത്തിലെ മാംസ പേശിയിൽ നിന്നും ഉൽഭവിച്ച് അതിൻറെ ഉള്ളറ മുതൽ ഭിത്തിയുടെ പുറമേ വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. 50 ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും ഒരു ലക്ഷവും കാണിക്കാതെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം. ബാക്കി 50 ശതമാനം സ്ത്രീകളിൽ മൂന്നോ നാലോ ലക്ഷണങ്ങളായി അത് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരും. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയുന്നതിനും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.