ഫിസ്തുല എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാം

മലദ്വാരത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസുഖമാണ് ഫിസ്റ്റുല. ഈ രോഗം വരുന്നവർ സാധാരണയായി ഡോക്ടറെ കാണിക്കുമ്പോൾ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ഒരു പഴുപ്പ് പോലെ കാണപ്പെടുകയും അത് പൊട്ടി ചോരയും പഴുപ്പും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ആദ്യം ഈ വേദന വരുമ്പോൾ രോഗി ഡോക്ടറെ വന്നു കാണിക്കുകയും മരുന്ന് കൊടുത്ത് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് ചോരയും ചെലവും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിക്ക് വേദന കുറയുകയും പിന്നെ കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ ഇനി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ പ്രക്രിയ തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതായത് മലദ്വാരത്തിൽ പഴുപ്പും ചെലവും വന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥയെ ആണ് നമ്മൾ ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറയുന്നത്.

എന്താണ് ഫിസ്റ്റുല എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗമുണ്ടാകുന്നത് എന്നതാണ് അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫിസ്റ്റുല ഉണ്ടാകുന്നതിനെ 90% കാരണവും ഇതുതന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിലെ ഒരു ഗ്രന്ഥിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമാണ് ഈ പഴുപ്പ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം. അങ്ങനെ പഴുപ്പ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഈ വിഷയത്തെപറ്റി കൂടുതൽ ആയി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.